Nigiri 1 stk. / 4 stk.

TLF. 38 11 99 33 el. 51 81 33 88

© Copyright © 2014.Oki Sushi Restaurant All rights reserved.